OUR TEAMS

Takashi Miyazaki

excutive chef

Saito

head chef

Jiro Ono

sous chef

Tomonori

chef de partie

Shunji Nakao

dishwasher

Makoto Okuwa

expediter